Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Sąvokos
1.1. El. Parduotuvė – Pardavėjo internetinis tinklapis (https://arbataverslui.lt), kurio pagalba identifikuojamas Pirkėjas, jo užsakymas, kontaktiniai duomenys, atsiskaitymo bei pristatymo duomenys;
1.2. Pardavėjas – UAB „Dorena“, juridinio asmens kodas 123623445, registracijos adresas Kirtimų g. 47B, LT-02244 Vilnius, Lietuva;
1.3. Pirkėjas – iš Pardavėjo El. Parduotuvės Prekes įsigyjantis pilnametis fizinis asmuo, nepilnametis (nuo 14 iki 18 metų) fizinis asmuo turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą arba juridinis asmuo;
1.4. Prekės – Pardavėjo El. Parduotuvėje parduodamos prekės;
1.5. Užsakymas – Pirkėjo perkamų Prekių sąrašas;
1.6. Taisyklės – šios pirkimo-pardavimo taisyklės, nustatančios Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio santykius, teises ir pareigas.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos, Prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo, grąžinimo tvarka.
2.2. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjui privalo patvirtinti, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes iš Pardavėjo laikydamasis šių Taisyklių.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą El. Parduotuvės registracijos formoje.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos ir atsiskaitymo tvarka
5.1. El. Parduotuvės sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Pirkti“, o gavęs Užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.2. Prekių kainos El. Parduotuvėje ir suformuotame Užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.3. Pirkėjas už Prekes atsiskaito pagal Pardavėjo Pirkėjui el. paštu atsiųstą išankstinę sąskaitą faktūrą.

6. Pristatymas
6.1. Pirkėjui apmokėjus už Prekes, Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
6.2. Prekių pristatymo mokestis nustatomas atsižvelgiant į Užsakymo dydį ir pristatymo vietą:
6.2.1. Nemokamai – atsiimant vietoje arba kai Prekių krepšelio suma yra lygi ar viršija 29,00 € su PVM;
6.2.2. 2,99 € su PVM – OMNIVA paštomatas;
6.2.3. 4,99 € su PVM – kurjeris;
6.2.4. Prekių pristatymui į Kuršių Nerijos regioną taikomas papildomas mokestis.

7. Prekių kokybė
7.1. Prekės savybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad El. Parduotuvėje esančios Prekės spalva, forma ar kitas parametras gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Tam tikroms Prekėms suteikiamas tam tikras Prekės galiojimo terminas, kuris nurodomas ant Prekės pakuotės.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas
8.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Tinkamos kokybės maisto Prekės yra nekeičiamos ir negrąžinamos remiantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

9. Asmens duomenų apsauga
9.1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti Prekių Užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, prekių pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
9.2. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Prekių pardavimo Pardavėjo El. Parduotuvėje (https://arbataverslui.lt) tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini Prekių Užsakymui įvykdyti.
9.3. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.
9.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
9.5. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja LR teisės aktai.

10. Atsakomybė
10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis El. Parduotuve.
10.3. Pardavėjas deda visas pastangas, kad informacija pateikiama El. Parduotuvėje būtų tiksli ir atnaujinta, tačiau nepateikia jokių garantijų dėl informacijos tikslumo, naujumo, nepertraukiamo El. Parduotuvės funkcionavimo.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5. Jei Pardavėjo El. Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
10.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.